Hoone põhitarindite tehnohooldus ja siseruumides tehtav tarindite tehnohooldus
• katuse tehnohooldus
• akende tehnohooldus
• välisuste tehnohooldus

Hoone keskkonnatehnika süsteemide tehnohooldus
• küttesüsteemi tehnohooldus
• veevarustuse (sh külma ja soojavee süsteemid) tehnohooldus
• kanalisatsioonisüsteemi tehnohooldus

Elektripaigaldise käit ja hooldus
• hooldustööd
• elektrikäidu korraldamine