Hooldusteenused

• Hoone põhitarindite tehnohooldus ja siseruumides tehtav tarindite tehnohooldus
    katuse tehnohooldus
    akende tehnohooldus
    välisuste tehnohooldus
• Hoone keskkonnatehnika süsteemide tehnohooldus
    küttesüsteemi tehnohooldus
    veevarustuse (sh külma ja soojavee süsteemid) tehnohooldus
    kanalisatsioonisüsteemi tehnohooldus
• Elektripaigaldise käit ja hooldus
    hooldustööd
    elektrikäidu korraldamine